PRZEJDŹ DO:

1. Najważniejsze informacje
2. Dane osobowe
    – uprawnienia
    – bezpieczeństwo
    – odbiorcy danych
    – czyje dane przetwarzam i na jakich zasadach
3. Pliki cookies
4. Logi serwera

Administratorem danych jest Malwina Franczak – Cake Artist z siedzibą w Młynach, 88-320 Młyny 5571699668, REGON 364340930.

Aby się ze mną skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@malwinafranczak.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

1. Najważniejsze informacje

Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji – SSL (przesyłane dane są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie mogą być odczytane przez osoby trzecie).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Wykorzystuję pliki cookies (patrz: pliki cookies – poniżej).

2. Dane osobowe

Administratorem danych jest Malwina Franczak – Cake Artist z siedzibą w Młynach, 88-320 Młyny 5571699668, REGON 364340930.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: czyje dane przetwarzam i na jakich zasadach – poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze, czyli masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem biuro@malwinafranczak.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję, np. przy świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

• The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (hosting strony) oraz obsługa konta pocztowego biuro@malwinafranczak.pl
• Let's Encrypt – obsługa certyfikatu SSL
• biuro usług księgowych,
• przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy,
• osoby odpowiedzialne za obsługę informatyczną, w szczególności wsparcie techniczne strony internetowej – mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Czyje dane przetwarzam i na jakich zasadach
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Prowadzenie ksiąg podatkowych. Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Zakres przetwarzania danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres przetwarzania danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

3. Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Wykorzystuję pliki cookies:
• cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
• cookies podmiotów trzecich – zostały opisane poniżej.

Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podejmuję działania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej (anonimizacja IP).

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google reCAPTCHA Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na mojej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka, czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie ochrony przed bezprawnym, zautomatyzowanym wejściem w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych oraz przed SPAMem. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz zaakceptował na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane zapisane w logach serwera to m.in.: Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Czuj się tutaj jak u siebie

i częstuj się wiedzą.